Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

  1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 „Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.“

1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po
dni uzavření smlouvy.

1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy
informovat společnost StavUR s.r.o., www.zebriky-tmt.cz, se sídlem Svárovec 921,Zlín 763 02 IČ: 29299357, DIČ: CZ29299357, obchod@zebriky-tmt.cz, +420 777 78 58 44 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“

1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od
smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 „Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů
ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás
obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi
zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).
Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční
transakce. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.“

„Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle
toho, co nastane dříve.“.

2.2
a) Převzetí zboží

 − Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této
smlouvy, zašlete zpět na adresu společnosti ( StavUR s.r.o.,Svárovec 921, Zlín 763 02 ) nebo je fyzicky předejte na adrese skladu internetového obchodu www.zebriky-tmt.cz ( ul.Družstevní -průmyslový areál,Tlumačov 763 62 ). Osoba kompetentní k převzetí je Tomáš Urbanec. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před
uplynutím 14 dnů.“.

b) Náklady spojené s vrácením zboží

− Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

− „Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným
způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho
funkčnosti.“

Internetový obchod:                   www.zebriky-tmt.cz
Společnost:                                StavUR s.r.o.
Se sídlem:                                  Svárovec 921,Zlín 763 02
IČ/DIČ:                                       IČ: 29299357, DIČ: CZ29299357
E-mailová adresa:                      obchod@zebriky-tmt.cz
Telefonní číslo:                           +420 777 78 58 44